Irodayaak — A múzsa csokija

  

A múzsák (görögül Muszai (Μουσαι): ere­de­ti jelen­tése ‘hegy’) a görög mitológiábn a mítoszok megtestesítői, a költészet, a zene, a tánc és a tudományok isten­női, az emlékezés és az improvizá­ció ihletői.i  

A csokoládé egy kakaóbab­ból készített édesség. Elter­jedten vékony lapok­ban, bon­bonként vagy italként lehet fogyasz­tani. A csokoládé nahu­atl indián nevéhez, a xoco­latl­hoz (ejtsd: soko­latl) hason­ló hangzású névként került a világ legtöbb nyelvébe, a mag­yar­ba is.ii 

Azt mond­juk: költő. Azt gon­do­ljuk: vala­ki, aki rímekbe szedve fejti ki a gon­do­latait.iii Röv­i­den vagy hosszan, komolyan vagy játékosan. Azért, mert vala­ki ír egy ver­set, még nem tetk­in­tjük költőnek. És ha ket­tőt ír? Vagy hár­mat? Hány ver­set kell valakinek ahhoz írnia, hogy költőnek nevez­zük? 

(Ahhoz, hogy ezt az írást megértsd, előbb el kell olvasnod Weöres Sán­dor: Ars Poet­i­ca c. ver­sét)

Egysz­er beszél­get­tem valakiv­el, aki költőnek tart­ja magát. Olvas­tam a ver­seit. Legaláb­bis jó néhány­at. Én nem tar­tom annak. Olvas­tam Pető­fit is. Aranyt is. És másokat, akikkel áldott emlékű tanáraim megis­mertet­tek. Nemzeti költőn­ket a sza­k­ma ma nem tart­ja olyan nagy­ra, mint saját kora. Inkább csak iro­dalomtörténet. Mégis, a Pető­fi összes­ben el lehet merül­ni. És ráébred­ni, hogy a rím nem öncélú csak, hanem megtestesült gon­do­lat. Pető­fi költő. Arany is az.

Mitől költő az egyik ember, és mitől nem az vala­ki más, aki pedig ír verseket? Mert miért is írunk verseket? A vik­toriánus kor­ban, és némiképp előtte és utá­na is, azon versenyeztek, ki ír for­mailag tökéletes ver­set. Például szonet­teket, mint Shake­speare, vagy kép­verseket. Hány­at ismerünk ma közülük? Valószínű­leg csak egy töredéküket. Akiket pedig ismerünk, elis­merünk, vajon miért tudtak maradandób­bat alkot­ni?

Tér­jünk vis­sza „költő” ismerősöm­re. Olva­som. Mod­ern. Reményte­len. El-elc­suk­ló, pontvégű monda­tok. Fél­monda­tok, és csend. Megfelel néme­ly for­mai követelményeknek, de egy­ben újító jel­legű is. Valószínű­leg meglo­vagol valam­iféle mod­ern kor­di­va­tot. Talán emi­att nye­gle. Aztán a kortárs költészet rengetegében sétál­va rábukkanok egy friss, kislányosan kacérkodó, de a maga bohém­ségében is éret­ten súlyos illa­tot árasztó virá­gra. Olva­som. Mosoly, mosoly, mosoly… Játék a betűkkel, a szavakkal, amik úgy foly­nak, mint friss erdei patak, mely soha el nem halkul, aminek csobogása meg­nyug­tat­ja a lelket, és fel­fris­síti a hétköz­napok pro­fan­itásában megfáradt elmét.

Miért olva­som ezt szívesebben?

Erre a kérdésre kínál választ Weöres. Nyil­ván tud­ta, mit beszél, miv­el ő költő. Olyan láthatat­lan tudást igyek­szik közvetíteni, amit valójában csak az érthet meg, aki tapasz­tal­ta már. Legtöb­bünk próbálko­zott ver­sírás­sal. Aztán kidob­tuk. Vagy még ma is ott rejtőznek a régi füzet­lapok valame­lyik szekrény­ben, de csak a leg­ben­sőbb bará­tainknak mutatjuk meg — 10 évben egysz­er — ha egyál­talán. Nem lett min­denkiből költő, aki rím­faragás­sal próbálko­zott. Néhány hét múl­va vis­sza­olvas­va rájöt­tünk, hogy szép, szép, de Pető­fi azért jobb volt. Vagy Arany. Vagy akár­ki…

Vis­zont, mil­lióból egy, közis­mert lett, mint „hivatá­sos” költő. Kötetei jelen­nek meg, kap díjakat, elis­meréseket. Mit tud ő, amit mások nem? Több időt tölt a szavak kev­er­getésév­el? Éjjel nap­pal rímeken gon­do­lkodik? Hom­lo­ka izzad­ságát veg­yíti a tin­tá­ba? Aligha.

Az Ars poet­i­ca válasza:

A vers két típusú létező között raj­zol kon­trasz­tot. Ezt egysz­erű sta­tisztikai mód­sz­er­rel iga­zol­hatjuk. Hánys­zor is szere­pel az „örök” szó? Két­sz­er két­sz­er. Először mint örök­lét, majd mint örök élet. Ezzel szem­ben a vers­ben szinte bur­jángzanak az elmúlás­ra utaló szavak és szóösszetételek: emlékezet, foly­ton-vál­tozó, üszög, perc, valahány világévet, múló dalod.

Az emlékezetről köz­tu­dott, hogy „rövid”. Akié vis­zont tartós, az is mulandó lény, és a föl­di szín­tér elhagyása után az emlékei is elérhetetlen­né vál­nak mások számára. A vál­tozás az idő következménye, azé az időé, amit Shake­speare a XII. szonet­tben egye­ne­sen a halál­lal hoz össze­füg­gés­be, az „idő kaszá­ja” kife­jezés­ben. Az üszög egy ideig izzik, majd elham­vad vagy kial­szik. Weöres szerint egy perc alatt. Ez képlete­sen értendő, lehet hossz­abb idő is; de az örökké­valósághoz vis­zonyít­va mégis cseké­lynek tűnik, bár­mi­lyen hosszú is. Magá­ba foglal­hat „valahány világévet”.

A két típusú létezés, az örök és a mulandó ütköztetése egy ősré­gi filozó­fi­ai kérdést elevenít fel: „Milyen ter­mészetű a világ?” Az emberiség világnézetei e tek­in­tet­ben két nagy kategóriában foglal­hatók össze. Az egyik szerint a világ pusztán fizikai, anya­gi jel­legű létezők­ből áll. Ezt a gon­do­lkodást nevez­zük mate­ri­al­iz­mus­nak. Története az óko­rig nyú­lik vis­sza, az atom­ikus filozó­fu­sokig, akik közül a legis­mer­tebb Démokri­tosz. Ő fogal­maz­ta meg – az akko­ri ismereteknek megfelelő módon — hogy min­den anyag tovább nem osztható anya­grészec­skék­ből áll. E filozó­fia leglényege­sebb vonása, hogy kizár­ja a metafizikai létezőket a gon­do­lkodás­ból. Ez min­den későb­bi for­májára jellemző, a dialek­tikus mate­ri­al­iz­mustól kezdve a ter­mészettudomány mate­ri­al­iz­musáig.

A másik világnézettí­pus metafizikai. Lényege, hogy az anya­gi valósá­gon túli létezőkkel is szá­mol. Nem csak feltételezi azokat, hanem számítás­ba veszi a hatá­sukat az anya­gi vilá­gra, és az emberi sorsra is. Így gon­do­lkod­nak a val­lá­sok hívei. A „mod­ern, nyu­gati” ember számára ez tudomány­ta­lan­nak tűnik, hiszen mate­ri­al­ista szem­lélet­tel áti­ta­tott kultúrában nőt­tünk fel, ahol az isko­la, a média vagy a művészet is az ellenkezőjét állí­tot­ta vagy sug­all­ta.v Mielőtt azon­ban ítéletet mon­danánk, gon­do­lkod­junk el két érven:

  1. A ma élő emberiség túl­ny­omó több­sége szá­mol az anyagon túli létezők hatásá­val az élet­ben. A hin­du, bud­dhista, taoista, mohamedán és keresztény val­lá­sok nagyrészt lefedik a mai emberiséget, de emlí­thetjük az ani­mista, sámánista hitűeket, vagy az ezo­terikus filozó­fiák híveit is. Be kell lát­nunk, hogy a mate­ri­al­isták a tor­ta kis szeletét alkotják. Vajon a több­ség téved? 

    A világ vallási térképe 1991

                          A világ val­lási térképe 1991

  2. A letűnt korok embere­inek több­sége hitt ter­mészetfelet­ti létezők­ben – istenek­ben. Akárme­lyik óko­ri kultúrát vizs­gáljuk is, min­denütt találkozunk ezzel. Ismer­jük az egyip­to­mi val­lást, a babilonit – szinte fanatiku­san val­lá­sosak voltak – az inka, azték kultúrát. A görög istenek közül néhány­at álmunkból felkeltve is tudunk említeni. Ismeretes a róma­iak ezernyi istene is, melyeket aztán a kereszténység vál­tott fel (vagy olvasz­tott magá­ba). Vajon az előt­tünk élő emberek pusztán tudat­lanságuk­ból kifolyólag hit­tek ter­mészetfelet­ti lények létezésében és befolyásában, vagy inkább mi vagyunk tudat­lanok?

Az Ars Poet­i­ca az ihlet metafizikai ter­mészetére világít rá:

Weöres az ihlet születésének leírásában kerüli a múzsa szót. Mi lehet ennek az oka?

Javaslok egy megoldást: a szó használa­ta az olvasóban egy fogal­mat elevenítene fel, aminek értelmezése és kon­notá­ciói fél­revin­nék a mon­dani­való megértését. Talán ezért találjuk a „géniuszt”, és a működése nyomán előbukkanó „igét”. A „szol­gáld a géniuszt, add neki ember­séged” egy­bec­seng “…az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szol­gálj” ősi paranc­sá­val.vii Az “add neki ember­séged” az imádás­nak (öná­tadás) felel meg, ami Istent, a vers­ben a géniusztviii arra serken­ti, hogy ossza meg a javait az őt választó ember­rel. Az ember, mint anya­gi lény, önmagában képte­len Isten (vagy bárme­ly spir­i­tuálisix ter­mészetű lény) szol­gálatát végezni. Arra “fen­tről” kell erőt és képességet kap­nia. Ennek nyomán bukkan­nak fel “a lélek árján örvénylő igék”, ame­lyeket megra­gad­va az örök­létű, metafizikai világ­ból épí­thetünk be néhány elemet a — mulandó ter­mészetű — vers­be.

"a lélek árján fénylő forró igék"

a lélek árján fénylő for­ró igék”

A örök­lét világához tar­tozó entitás­sal való találkozás a vers születése szem­pon­tjából meghatározó jel­legű. Az “ige”x fénylő és for­ró. Ez a két tula­j­don­ság a tűz jellemző­je. Az ige az az üszög, parázs, amiv­el a vers olvasása során találkozhatunk, és ame­lynek fényét és for­róságát érezhetjük. Erre a két jellemzőre van szük­ség ahhoz, hogy a vers megszü­lessen, és majd az olvasó számára is jelen­tőséggel bír­jon, a figyelmét magá­val ragad­ja. Ha a vers tar­tal­maz­za e ket­tőt, az olvasó is inspirált­tá válik. A sorok magá­val ragad­ják a figyelmét, hatást gyako­rol­nak, majd a vers elolvastá­val elégedet­ten cset­tint gon­do­lat­ban: “Ez igen!”

A fény az infor­má­ciót jelen­ti, a for­róság az energiát. Éppen erre a két elem­re van szük­ség a teremtéshez. Min­den anyag végső soron struk­túrá­ba ren­dezett ener­gia, melynek szerkezetét és tula­j­don­sá­gait a benne lévő infor­má­ció adja.xi A költő az inspirá­cióxii állapotában olyan infor­má­ciókat kap, ame­lyeknek egyébként nem kerül­hetne bir­toká­ba. Mint ahogy egy tel­je­sen besötétített terem­ben sem látunk sem­mit, de amint bekapc­sol­unk egy zse­blám­pát, meglátjuk min­dazt, amire a fény rávetül. Minél erősebb a fény, annál töb­bet érzékelünk a környezetből. Az “ige” a metafizikai világ zse­blám­pá­ja. Vis­zont hiá­ba kap­nánk bár­men­nyi infor­má­ciót, ha nem lennénk képe­sek továb­bad­ni. Éppen ezért fontos, hogy az ige nem­c­sak fény­lik, hanem “for­ró” is. A for­róság ener­gia bőségét jelen­ti. Az inspirált ember ezzel az energiá­val feltöltve válik képessé a kapott infor­má­ció megfelelő for­má­ba öntésére, arra a munkára, amit a gon­do­la­tok vers for­májában való lej­e­gyzése, valamint a sorok és a rímek végleges for­má­ba egyengetése jelent.

Itt kapjuk meg a választ a koráb­ban fel­vetett kérdésre, arra, hogy mitől válik egy embert költővé, míg mások akkor sem, ha próbálkoz­nak vele: az, hogy kapc­so­lat­ban áll olyan spir­i­tuális lén­nyel, akitől rend­sz­ere­sen kap infor­má­ciót – gon­do­la­tokat — és inspi­ratív energiát, ame­lyek a lelkében szavakká és monda­tokká for­málód­va kap­nak fizikai lét­for­mát.xiii Így szület­nek meg a versek.

A mate­ri­al­ista világnézet szerint más történik. Ezt egy példá­val illusztrálom: a csokoládé agy­serken­tő hatása közis­mert. Ezt bizonyítják a vizs­gákon két fela­dat között csok­it majs­zoló diákok. Csokoládé fogyasztása során az agy­ban endorfi­nok — „boldogsághor­monok” — szabadul­nak fel, amik fáj­dalom­c­sil­lapító hatásúak, és örömérzetet kel­tenek. Cukor-, és teofil­in tar­talmánál fog­va pedig serken­tő­leg hat az agyműködésre. A mate­ri­al­ista szem­lélet­ben az ihletet értelmezhetjük úgy, mint az ide­grend­sz­er nor­mális működését. Ezt a működést befolyá­sol­ja a fizioló­giai állapot, az alvás men­ny­isége, az inger­hatá­sok, a stressz — vagy mester­séges serken­tő szerek. Ilyen a csokoládé is – legális és kön­nyen hoz­záférhető drog. Meglepő lehet, de az anyagelvű felfogás­ban a cso­ki betöl­theti a múzsa szerepét.

Ez a rövid eszme­fut­tatás gon­do­latébresztő lehet, kérdés­fel­tevés, nem foglal állást az inspirá­ció­for­rás ter­mészete tek­in­tetében. Azt nem is teheti, miv­el az olvasó dön­ti el, mit gon­dol erről – a Weöres által is leírt spir­i­tuális folya­mat­ban hisz, vagy az ihletet az ide­grend­sz­er tudat­ta­lan, majd tudatossá váló, ter­mészetes működése ered­ményének tek­in­ti. Azt, hogy sik­erült-e ezt eldön­te­nie, ellenőrizheti az aláb­bi miniteszten, a megkezdett mon­dat befe­jezésének megválasztásá­val. Kérem az olvasót, jelöl­je meg az álta­la helyesnek vélt választ:

 

A múzsák.…

                            A: anyag nélküli, inspi­ratív metafizikai létezők

                            B: csok­iból van­nak xv

  

 

i For­rás: Wikipé­dia.

ii For­rás: Wikipé­dia

iii Nem feled­kezünk meg a rímte­len vers­for­mákról – szabad­vers, próza­vers — de ha ver­sre gon­do­l­unk, legtöb­bünknek valószínű­leg először a klasszikus, rövidebb sorok­ba ren­dezett, rímekkel ját­szó for­ma ugrik be.

v Metafizikai létezők vizs­gála­ta — érzékelése vagy mérése — fizikai eszközökkel nem lehet­séges, vis­zont a nem létezésük bizonyítása sem.

vii Máté 4:10

viii A géniusz szó, az “Isten”-hez hason­lóan, nem anya­gi, hanem metafizikai ter­mészetű lényt jelöl.

ix A ”metafizikai” és a “spir­i­tuális” és a “szelle­mi” szavakat szi­non­imákként használom.

x A foga­lom nincs pon­tosan defíniál­va. Az nyil­ván­való, hogy nem a nyelv­tani kategóriára vonatkozik. Az Ige mint bib­li­ai foga­lom közelebb áll hoz­zá, hiszen isteni kiny­i­latkoz­tatás­ból szár­mazó, energiát is hor­dozó infor­má­ció. A vers­ben vis­zont a for­rása a “géniusz”, ami nem azonos Isten­nel. Ezért az a leg­valószínűbb, hogy az igén a meg­n­evezett ter­mészetfölöt­ti lénytől szár­mazó inspi­ratív töltést kell érteni.

xi A rel­a­tiv­itáselmélet­ből ismert E=m*c2 alapján

xii Az inspirá­ció szó literális fordítás­ban belelélegzést, belele­hel­lést jelent.

xiii Ezt demon­strál­ja a bib­li­ai teremtéstörténet is: “A föld pedig kietlen és pusz­ta vala, és sötét­ség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És mon­da Isten: Legyen vilá­gosság: és lőn vilá­gosság. 1Móz 1:2–3. Isten Lelke tar­tal­maz­za az energiát, az infor­má­ciót pedig Isten sza­va, az Ige adja hoz­zá. A ket­tő egyesülése által való­sul meg a teremtés. (Valószínű, hogy az bib­li­ai “Ige” foga­lom kapc­so­lat­ban áll az azonos nevű gram­matikai kategóriá­val, miv­el az cse­lekvést jelöl).

xv Logikailag az A v B relá­ciót feltételez­zük. Epifá­nia esetétől eltek­intve, aminek a valószínűsége cseké­ly, a múzsa nem lehet szelle­mi lény és matéria is egysz­erre. Ha mégis inkarnálód­na — és pedig csokoládévá – akkor az ered­mény nem más lenne, mint “a múzsa csok­i­ja”.

 

WS-szobor

Leave a Reply